Algemene voorwaarden voor reserveringen en (overige) diensten

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1 Dienst
Het door Bottle Distillery verstrekken van rondleidingen, proeverijen, workshops en/of spijs en/of drank en/of het ter beschikking stellen van ruimtes, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin des woords.

2 Reserveringswaarde
De totale waarde aan omzet van Bottle Distillery te zake deze overeenkomst.

3 Annulering
De in schriftelijke vorm door de klant aan Bottle Distillery gedane mededeling dat van een of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt

4 No-show
Het zonder annulering niet gebruik maken door een klant van een op grond van deze overeenkomst te verstrekken dienst.

5 Groep
Een gezelschap aan wie door Bottle Distillery een of meer diensten moet worden verleend krachtens deze of met deze overeenkomst samenhangende overeenkomsten op Bottle Distillery

Artikel 2 – Opties
Opties worden verleend met een tevoren vastgestelde afloopdatum. Een optie die niet voor de afloopdatum door de klant wordt omgezet in een daadwerkelijke reservering, wordt geacht te zijn vervallen zonder dat daartoe vanwege Bottle Distillery een opzegging vereist is.

Artikel 3 – Tot stand komen overeenkomst
Bottle Distillery heeft het recht om aan gasten, klanten en/of degenen die hen vergezellen de toegang tot Bottle Distillery alsook het aanbieden van diensten te weigeren, indien naar zijn inschatting een normale/ordentelijke/veilige bedrijfsvoering dit vergt.
Alle door Bottle Distillery gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en onder voorbehoud, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Overeenkomsten voor (een) gast(en) of klant(en), aangegaan door tussenpersonen, al dan niet in naam van hun relatie, worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersoon te zijn gesloten. Bottle Distillery is aan tussenpersonen geen commissie of provisie verschuldigd tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 –  Annulering
De klant is niet bevoegd een overeenkomst met Bottle Distillery te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen aan Bottle Distillery te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien Bottle Distillery niet onverwijld verwerpt. Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden.

Artikel 4.1 No-show
In geval van no-show zal de klant in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde te betalen.

Artikel 4.2 Rondleidingen, proeverijen en workshops
Voor rondleidingen, proeverijen en workshops geldt voor annulering van een reservering het volgende:

 1. Bij annulering meer dan 14 dagen voor het tijdstip waarop krachtens deze overeenkomst de eerste dienst zal moeten worden verleend, nader te noemen “de ingangsdatum”, is de klant niet gehouden enige vergoeding aan Bottle Distillery te betalen.
 2. Bij annulering meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden Bottle Distillery een vergoeding van 25% van de reserveringswaarde te betalen.
 3. Bij annulering meer dan 2 dagen van de ingangsdatum datum is de klant gehouden Bottle Distillery een vergoeding van 50% van de reserveringswaarde te betalen.
 4. Bij annulering minder dan twee dagen van de ingangsdatum is de klant gehouden Bottle Distillery een vergoeding van 100% van de reserveringswaarde te betalen.

Artikel 4.3 – Zaalhuur

Wanneer een reservering is gemaakt voor het exclusief beschikken door een klant over een zaal voor een bepaalde tijd dan geldt bij annulering van de

reservering het navolgende:

 1. Bij annulering meer dan 1 maand voor de ingangsdatum is de klant niet gehouden enige vergoeding aan Bottle Distillery te betalen.
 2. Bij annulering meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden aan Bottle Distillery een vergoeding van 25% van de reserveringswaarde te betalen.
 3. Bij annulering meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden aan Bottle Distillery een vergoeding van 75% van de reserveringswaarde te betalen.
 4. Bij annulering minder dan 7 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden Bottle Distillery 100% van de reserveringswaarde te betalen.

Artikel 4.4 – Groepen

Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep dan geldt bij annulering van die reservering navolgende:

 1. Bij annulering meer dan 14 dagen voor het tijdstip waarop krachtens deze overeenkomst de eerste dienst zal moeten worden verleend, nader te noemen “de ingangsdatum”, is de klant niet gehouden enige vergoeding aan Bottle Distillery te betalen.
 2. Bij annulering meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden Bottle Distillery een vergoeding van 25% van de reserveringswaarde te betalen.
 3. Bij annulering meer dan 2 dagen van de ingangsdatum datum is de klant gehouden Bottle Distillery  een vergoeding van 75% van de reserveringswaarde te betalen.
 4. Bij annulering minder dan twee dagen van de ingangsdatum is de klant gehouden Bottle Distillery een vergoeding van 100% van de reserveringswaarde te betalen.

Artikel 5 – Betalingsvoorwaarden

a. Bottle Distillery heeft het recht ter zake van zijn diensten een vooruitbetaling te verlangen, alsmede een tussentijdse betaling van reeds verleende diensten.

b. Betaling van te verrichten of verrichtte diensten vindt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen direct plaats.

c. Voor al onze diensten geldt dat op de dag/avond van de reserveringsdatum direct betaalt dient te worden, tenzij dit vooraf anders is overeengekomen.

d. Indien en voor zover tijdige betaling door de klant achterwege blijft, is deze in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. In dat geval dient hij aan Bottle Distillery alle op de inning vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 20% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00 hetgeen een en ander te vermeerderen met BTW.

e. Indien de klant in gebreke blijft, dient hij aan Bottle Distillery de rente over het verschuldigde bedrag te voldoen gelijk aan 2 % boven de wettelijke rente. Een gedeelte van de maand wordt bij de berekening van de rente voor een gehele maand gerekend.

Artikel 6 – Toepasselijk recht en geschillen

a. Alle vorderingen van de klant verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.
b. De ongeldigheid van een of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Bottle Distillery is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de klant, de gast en/of derden geleden tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Bottle Distillery . Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt in het bijzonder ook voor schade ontstaan als gevolg van het nuttigen van door Bottle Distillery bereide of geserveerde levensmiddelen en voor schade ontstaan als gevolg van automatiseringsproblemen. Indien dwingend recht slechts een minder vergaande beperking van aansprakelijkheid toelaat geldt die minder vergaande beperking.

Artikel 8 – Prijswijzigingen

Bottle Distillery behoudt zich het recht om de geldende prijzen aan te passen.

Artikel 9 – Rondleidingen, proeverijen en workshops

Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen kunnen rondleidingen, proeverijen en workshops gecombineerd worden met andere deelnemers. Bottle Distillery kan een geboekte rondleiding, proeverij of workshop actief aanbieden voor (open) inschrijvingen.